Tymor 3

-

Byron Rogers

Literature: In Conversation with Byron Rogers

Mae Byron Rogers yn newyddiadurwr, ysgrifwr a chofiannydd o Gymru. Ysgrifennodd ar ran The Times, The Sunday Telegraph a The Guardian ac, am gyfnod, bu'n ysgrifennu areithiau ar ran y Tywysog Siarl. Mae e hefyd yn awdur nifer o lyfrau, gan gynnwys An Audience With an Elephant a The Man Who Went into the West (ei gofiant o'r bardd RS Thomas). Ei lyfr diweddaraf yw Three Journeys.

Tymor 2

-

Simon Pridham

Addysg: Ystafell Ddosbarth y Dyfodol, Heddiw

Dechreuodd Simon Pridham ei yrfa fel athro yn Ysgol Gynradd Dan-y-graig yn Abertawe cyn treulio deng mlynedd yn Ysgol Gynradd Gendros. Yn y fan honno y datblygodd ei ddiddordeb mewn damcaniaethau am ddysgu annibynnol ac y dechreuodd ddeall y dylai ysgolion sicrhau eu bod nhw'n addas i blant yn hytrach na disgwyl i'r plant “weddu” i ysgol benodol.


Flwyddyn ar ôl dod yn brifathro Ysgol Gynradd Casllwchwr, cychwynnodd raglen o ddysgu â dyfeisiau symudol - dechrau taith anhygoel. Yn Ionawr 2012 enillodd yr ysgol drydedd Gwobr Addysg y Mileniwm - yr ysgol Gymreig gyntaf i wneud hynny ac un o ddim ond wyth yn y DG. Derbyniodd yr ysgol hefyd Glod Uchel yng ngwobrau Impact y DG yng Nghynhadledd Genedlaethol NAACE ym mis Mawrth 2012 - yr unig ysgol yng Nghymru i ennill enwebiad mewn unrhyw gategori.

Ar hyn o bryd, mae Simon yn Brifathro Gweithredol Ysgol Gynradd Casllwchwr, yn Gynghorydd Proffesiynol Dysgu Digidol yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, ac yn rheoli rhaglen LIFE. Enillodd rhaglen LIFE Wobr MJ nodedig yn ddiweddar a chyrraedd rhestr fer gwobrau APSE. Mae'r rhaglen hefyd ar restr fer y Gwobrau E-ddysgu Rhyngwladol a gyflwynir yn nes ymlaen eleni. Cyhoeddir ei lyfr cyntaf - Freaked Out - y flwyddyn nesaf; nod y gwaith hwnnw yw helpu addysgwyr i ddeall taith LIFE.


Mae Simon yn briod â Helen ac mae ganddyn nhw ferch dair-blwydd-oed o'r enw Ella - sy'n arbenigwr byd ar ddefnyddio iPad.

-

Andy Sewell

Meddygaeth: Manteisio ar rym Byddin o Gelloedd-T

Treuliodd Andy Sewell ei blentyndod ar fferm yn Swydd Gaerlŷr ac fe'i hyfforddwyd ym Mhrifysgol Lerpwl (cefnogodd y tîm sy'n chwarae mewn coch ar hyd ei oes). Cwblhaodd astudiaethau ôl-ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Utah (mae e'n hoff o sgïo) cyn dychwelyd i Brifysgol Rhydychen ym 1995, lle'r enillodd Uwch Gymrodoriaeth gan Ymddiriedolaeth Wellcome er mwyn astudio'r celloedd imiwnedd a elwir yn gelloedd-T. Symudodd i fod yn Athro Anrhydeddus mewn Imiwnoleg yng Nghaerdydd yn 2006. Ar hyn o bryd, mae e'n Gyfarwyddwr Ymchwil Sefydliad Haint ac Imiwnedd Caerdydd, yn un o Uwch-ymchwilwyr Ymddiriedolaeth Wellcome ac yn un o sylfaenwyr yr Uwch-gyfadran NISCHR newydd yng Nghymru.


Mae ei waith ymchwil yn dal i ganolbwyntio ar gelloedd-T. Mae'r celloedd hyn yn rhan greiddiol o ystyriaethau am imiwnedd i heintiau, imiwnedd i ganser / imiwnotherapi canser, clefyd hunanimiwnedd a phrosesau lle mae'r corff yn gwrthod organau wedi'u trawsblannu. Mae hyn wedi caniatáu iddo gasglu ynghyd bortffolio eang o gyllid ymchwil sy'n werth dros £6,000,000 ar hyn o bryd ac yn cynnwys cefnogaeth gan y BBSRC, Ymddiriedolaeth Wellcome, JDRF, Ymchwil Canser Cymru, Ymgyrch Canser y Fron a Llywodraeth Cynulliad Cymru (NISCHR).


Mae Andy'n byw yng Nghaerdydd gyda'r fenyw a fu'n enaid hoff cytùn iddo ers 23 mlynedd, Emma. Er mawr siom iddo, mae cyfuniad o leoliad daearyddol, gwreiddiau Cymreig Emma a llwyddiannau diweddar wedi sicrhau bod tri eu mab, Max, Alfie ac Ollie, 12, 10 ac 8 oed, yn cefnogi crysau cochion y bêl hirgron pan fyddan nhw'n herio'r tîm sy'n chwarae mewn gwyn.

-

David Hieatt

Busnes: Cyflawni Pethau Mawrion heb Gyllideb Fawr

Dechreuodd David ei yrfa ym myd hysbysebu, gyda Saatchi and Saatchi yn y lle cyntaf, cyn symud i Asiantaeth Hysbysebu Adidas. Yno, penderfynodd greu ei gwmni dillad ei hun ac fe gychwynnodd Howies, yng ngorllewin Cymru, ei ardal frodorol. Gwerthodd y cwmni, yn nes ymlaen, i Timberland, er iddo geisio'i brynu yn ôl ar nifer o achlysuron.


Ar ôl ffarwelio â'i gwmni ei hun, aeth David ati i greu - ar y cyd â'i wraig, Clare - gyfres o ddarlithoedd, 'Do Lectures', a ddisgrifiwyd gan un newyddiadurwr fel “fersiwn wledig o TED”, sy'n dod ag entrepreneuriaid diflino fel David at ei gilydd er mwyn gwneud pethau da ac er mwyn gwneud y byd yn lle gwell a mwy diddorol.


Nod menter ddiweddaraf David - Cwmni Denim Hiut - yw ailwampio'r diwydiant denim yn Aberteifi, diwydiant a oedd, ar un adeg, yn cynhyrchu 35,000 o barau o jîns bob wythnos ac yn cyflogi 400 o bobl. Mae e hefyd yn rheoli The 25 Mile - gastro-dafarn Aberteifi, sydd yn gweini bwydydd a gynhyrchir o fewn dalgylch o 25 milltir yn unig.

Tymor 1

-

Adam Price

Celf: Guggenheim i Gymru?

Mae Adam Price yn gyn-Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.Cafodd ei ethol i'r Senedd yn 2001 ac ail-ethol yn 2005, ond safodd i lawr yn 2010.Wedi dychwelyd yn ddiweddar i Gymru ar ôl ennill ysgoloriaeth i astudio yn Harvard, mae Adam yn Arweinydd Arloesi Cyhoeddus i Nesta yng Nghymru a sylfaenydd y cwmni cychwynnol technoleg Ideoba.

Phillip Mackenzie

Drama: Sgwrs, Carisma, a Chysylltedd

Mae corff o waith theatr a pherfformiad Phillip Mackenzie wedi cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei arloesedd a chorfforoldeb, fel cymysgiad o ddiwylliant uchel gyda diwylliant poblogaidd sydd wedi teithio i dros 30 o wledydd. Yn 2007 dyfarnwyd iddo'r Wobr Cymru Greadigol i deithio a pharhau ei ymchwil ar ymarfer theatr Ewropeaidd cyfoes a'i gymhwysiad i'w waith theatr barhaus gydag artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Ymunodd â Theatr y Sherman yn 2001 fel Cyfarwyddwr Theatr Ieuenctid / Datblygiad Artistiaid Newydd ac fe'i penodwyd yn Bennaeth Dysgu Creadigol yn 2009.

-
-

Peter Thomas

Athroniaeth: Beth sydd wedi digwydd i'n Safbwynt a'n Gydbwysedd mewn Bywyd?

Mae Peter Thomas yn 46 mlwydd oed ac yn byw yn ymyl Caerfyrddin gyda'i wraig o 24 mlynedd, Fiona, a'i 2 o blant Ethan a Harry. Ma’n berchen ar Contract Services - cwmni adeiladu ym Mhort Talbot sy'n arbenigo mewn prosiectau adnewyddu mawr ar gyfer awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a'r llywodraeth, ac sy'n cyflogi dros 60 o bobl. Mae'n cyfaddef i gael bywyd "prysur" gyda gwaith, plant a stwff bywyd ', ond mae bob amser yn ceisio cynnwys ei hun mewn llawer o bethau da. Mae'n oroeswr canser, eiriolwr, llais y claf ac unrhyw beth arall y gall weiddi amdano! Yn yr amser byr sbâr sydd ganddo mae'n mwynhau coginio, bwyta bwyd gwych gyda ffrindiau da, a gwydr achlysurol o win.

Kemi Nevins


Busnes: Rysáit Busnes Llwyddiannus

Cafodd Kemi Nevins ei eni i rieni o Nigeria yn Llundain yn y 1960au ac yna cafodd ei meithrin gan deulu Prydeinig. Ar ôl hyfforddi fel nyrs, ac yn hwyrach addysgu astudiaethau iechyd, penderfynodd Kemi i "dorri allan o'i pharth cysur" ac agor ei chaffi cyntaf ar Mill Lane yn 1999. Ar ôl 3 blynedd, aeth yn ôl am gyfnod byr i ddysgu cyn ceisio ei llaw'r ail dro i redeg busnes ei hun, y tro hwn gyda chefnogaeth barhaus ei theulu, ffrindiau, staff, a chwsmeriaid roedd wrth gwrs yn llwyddiant.

-
-

Jon Turney

Llenyddiaeth: Dylanwad Ffuglen Wyddonol ar Arloesi

Mae Jon Turney yn awdur gwyddoniaeth ym Mryste a darlithydd sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth a chymdeithas, technoleg newydd, ffuglen wyddonol a'r dyfodol. Mae ei lyfrau yn cynnwys Frankenstein Footsteps (1998), a enillodd y Wobr BMA am lyfr meddygol poblogaidd y flwyddyn a The Rough Guide to the Future (2010), a oedd ar y rhestr fer ar gyfer gwobr llyfr gwyddoniaeth y Gymdeithas Frenhinol.

Luke Palmer

Dylunio : Dylunio Dyfodol Gwyrddach

Graddiodd Luke Palmer mewn Dylunio Cynnyrch yn 1999 lle bu'n arbenigo mewn dylunio dodrefn ym Mhrifysgol Morgannwg Ganol. Ar ôl ennill lleoliad diwydiannol gyda Orangebox ar gyfer 3edd flwyddyn y cwrs gradd cafodd ei noddi wedyn gan y cwmni ar gyfer ei brosiect mawr yn ei flwyddyn olaf. Mae Luke bellach yn uwch ddylunydd o fewn y tîm ymchwil a datblygu yn Orangebox ac mae'n gyfrifol am arwain datblygiad a chymhwyso'r pynciau Dylunio Cynnyrch Amgylcheddol ar draws y busnes. O ganlyniad i uchelgais y busnes ar gyfer arferion dylunio gwirioneddol gynaliadwy yn ddiweddar fe wnaeth arwain ymgynghoriaeth prosiect Cradle2Cradle gyda EPEA.

-